Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
24/08/2010 11:24:30

Cơ cấu tổ chức

 1. Cơ cấu tổ chc bộ máy điều hành của Công ty gồm

  • Ban Tổng Giám đốc
  • Phòng Hành chính - Nhân sự
  • Phòng Tài chính – Kế toán
  • Phòng Kỹ thuật – Đầu tư
  • Đơn vị Xây dựng .
Trong từng giai đoạn phát triển của Công ty, theo quyết định của mình hoặc theo đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT sẽ quyết định thay đổi, thành lập mới một số phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc.
 

2. Sơ đồ tổ chức.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]